MUDr. Martina Kalinová

praktická lékařka pro děti a dorost

Květnové náměstí 7
252 43 Průhonice
Firemní telefon: +420 271 752 217
Mobilní telefon: +420 722 648 655
IČ: 63830892Co je aktuálního u nás?

Vážení rodiče, 

dne 2. a 3.12.2021 bude ordinace UZAVŘENA, čerpáme dovolenou.

Pokud má vaše dítě vážné akutní onemocnění, využijte lékařskou pohotovostní službu v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, pavilon B1. Pracovní doba 29.10. od 19 hodin, dále nepřetržitě do 1.11.2021 do 6.30 hodin. Telefonní číslo na pohotovost 261083783

V případě podezření na Covid-19 nebo setkání s pozitivní osobou kontaktujte hygienickou stanici Prahy západ. 

Při ohrožení života volejte 155. 

 

 

Objednání na preventivní prohlídky a očkování posílejte na adresu detska.sestra.pruhonice@email.cz nebo domluvte telefonicky se sestřičkou.

                                                                                              

Připomínám, že i nadále  trvá přesun ordinačních hodin pro nemocné  za hodiny vyhrazené pro preventivní péči.  

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte provozní řád naší ordinace:  

PROVOZNÍ ŔÁD ORDINACE PO DOBU PANDEMIE

1/ Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel. č. 271 752 217, 722 648 655, případně e-mailem na adrese  detska.sestra.pruhonice@email.cz Neobjednaného pacienta neošetříme!

2). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

3/ K vyšetření se dostavte včas,  pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

4/ Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně  dodržujte jeho pokyny.

5/ Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu        u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

6/ Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji pouze stáhněte pod bradu.

7/ Vyhněte se maximálním možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a  do ordinace i zpět jděte co nejkratší cestou.

8/ Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

9/ Nedotýkejte se  povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

10/ Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení   a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

11/ Ve zdravotnickém zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.

12/ Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

13/ Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

14/ Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

15/ Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

16/ Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.

17/ Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu. 

 

Děkujeme za pochopení 

Vážení rodiče,

pokud potřebujete pro vaše dítě potvrzení na tábor, nebo plavecký, lyžařský výcvik, na školu v přírodě a pod., přihlášku do školky, školy apod. , požádejte o vystavení VČAS. Zákonem stanovená doba na vystavení je čtrnáct dní. (V případě, že nemám k dispozici zprávy z odborných poraden, začíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední zprávy.)

Přinesete-li posudek s tím, že ho potřebujete vyplnit do druhého dne nebo dokonce na počkání, může se vám stát, že odejdete s prázdnou. V opačném případě budete platit 100% ceny navíc, za posudek do týdne 50% navíc.

Snažím se vám vyhovět co nejrychleji, ale posudky vyřizuji v takovém pořadí, jak je donesli rodiče před vámi a přijde mi nespravedlivé předbíhat pro něčí zapomnětlivost ty, kteří donesli posudek          s dostatečným předstihem.

 

Potřebuje-li vaše dítě posudek pro sportovní činnost ("razítko do legitimace"), musí v ordinaci absolvovat zdravotní prohlídku. Můžete přijít buď v ordinační době pro nemocné nebo se                       - s dostatečným předstihem - objednat mezi zdravé děti na konkrétní den a hodinu.

S sebou přineste:

1) žádost o posouzení zdravotní způsobilosti pro TV a sport - horní část vyplní sportovní oddíl, klub, škola nebo rodič

2) dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce

Oba formuláře naleznete zde na stránkách. Bez nich nelze posudek potvrdit a dát razítko do legitimace sportovce.

 

 

Pro vyšetření na řidičský průkaz je zapotřebí přinést kromě formuláře, požadovaného autoškolou, vyplněné "PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI".

Najdete je zde v seznamu dokumentů pod názvem "Lékařské prohlášení a posudek k řízení motorového vozidla."

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Martina Kalinová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Průhonice

 

MUDr. Martina Kalinová poskytuje preventivní vyšetření zdravotního stavu, diagnostiku, ošetření a následnou léčebnou péči, aplikaci očkovacích látek a odběry krve a biologického materiálu na rozbory. 

 

Vybavení a služby ordinace:

  • Hemoglobinmeter - Mission Hb na měření hemoglobinu a výpočet hematokritu (objemu erytrocytů v jednotce krve).
  • Bilirubinmetr k měření intenzity novorozenecké žloutenky
  • Streptest na zjištění přítomnosti streptokoka v krku, tedy zda je nutná léčba antibiotiky.
  • CRP test, který pomáhá k rozlišení virové a bakteriální infekce a k rozhodování, zda je nutné nasazení antibiotik. 
  • Laura Smart močový analyzátor k rychlému vyšetření moči přímo v ordinaci
  • Bioptronová lampa k zapůjčení.
  • Nastřelujeme naušnice

 

První návštěvu novorozence po příchodu z porodnice je možné domluvit v domácím prostředí.

 

Nové pacienty přijímáme t.č. pouze tehdy, máme-li aktuálně volno po odchodu jiného registrovaného pacienta. 

 

doktorfone.cz

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Martina Kalinová

sestřička: Kateřina Škvorová

Cena za služby MUDr. Martina Kalinová

CENÍK VÝKONŮ V ZÁJMU FYZICKÉ OSOBY, NEHRAZENÝCH ZE ZDR. POJIŠTĚNÍ V OBORU PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, PLATNÝ OD 1.1.2015

 

I POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

a/ jesle a mateřské školky

1. přihláška 100 Kč

2. přihláška a každá další 50 Kč

b/ studium na středních školách/gymnázia,OSŠ,SOU…/*

1. přihláška 120 Kč

2. přihláška a každá další 60 Kč

c/ vyšší odborná škola*

1. přihláška 120 Kč

2. přihláška a každá další 60 Kč

d/ vysoká škola*

1. přihláška 130 Kč

2. přihláška a každá další 90 Kč

e /posudek o zdravotním stavu na školu v přírodě,zimní či letní tábor - platnost 2 roky

200 Kč vystavení do 14 dnů 

300  Kč vystavéní do týdne 

400 Kč vystavení do 48 hodin

500 Kč vystavení na počkání

f/ potvrzení pro zájmovou činnost a rekreační akce

/sportovní, hudební , výtvarná, umělecká činnost, pro účely reklamy apod./

včetně prohlídky - do 15 let  200 Kč

včetně prohlídky - nad 15 let  300 Kč

bez prohlídky  100 Kč

g/ potvrzení na jednorázové sportovní a rekreační akce

včetně prohlídky do15 let 180 Kč nad 15 let 200 Kč bez prohlídky 90 Kč

*Jsou-li podle indikačního seznamu pro volbu povolání nutná další

vyšetření,(ORL, ortopedické, dermatologické, vyšetření moči aj.), účtují se zvlášť

 

II LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY

a/ vypracování žádosti o lázeňskou léčbu na žádost pacienta nebo rodiny   300 Kč

b/ vypracování žádosti o pobyt v ozdravovně na žádost pacienta nebo rodiny  200 Kč

c/ zpráva o zdravotním stavu dítěte, 150 Kč

d/ lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte pro různé účely 100 Kč/10 min.

/prodloužení mateřské dovolené, neplacené dovolené, zlepšení

bytové situace, úprava pracovní doby apod./

e/ lékařská zpráva o proběhlém onemocnění na žádost kolektivního zařízení 50 Kč

f/ potvrzení pro školu o úplném nebo částečném osvobození z TV 100 Kč

g/ vyplnění zjišťovacího formuláře nebo zpráva pro sociální péči  na žádost pacienta nebo rodiny  200 Kč

h/ lékařská zpráva pro odklad školní docházky 100 Kč

ch/ výpis z dokumentace na žádost pacienta 200 Kč

i/ vyplnění tiskopisu pro plnění úrazové pojistky 200 Kč

j/ zpráva pojišťovně (nehradí-li sama) při uzavírání pojistky 150 Kč

k/ výpis z lékařské dokumentace pro účely soudu 200 Kč

l/ sociální šetření v rodině 200 Kč

 

III DALŠÍ VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

a/ vystavení zdravotního průkazu 300 Kč prodloužení 90 Kč

b/ vyšetření k žádosti o řidičský průkaz + vyplnění žádosti 300 Kč, rozšíření 150 Kč

c/ vyšetření k žádosti o zbrojní průkaz 400 Kč

d/ zpráva v cizím jazyce, vyšetření před cestou do zahraničí 300 -500 Kč dle náročnosti

e/ vyplňování cizojazyčných dotazníků       200,-Kč/ 15 min.

f/ vystavení duplikátu

vystavení duplikátu očkovacího, či zdravotního průkazu 150 Kč

vystavení duplikátu očkovacího průkazu v cizím jazyce 200 Kč

vystavení duplikátu OČR, receptu, žádanky na vyšetření apod. 100 Kč

g/ vstupní prohlídka pro zaměstnavatele (proplácí zaměstnavatel) 300 Kč

kontrolní prohlídka pro téhož zaměstnavatele 150 Kč

h/ potvrzení o zdravotním stravu pro brigády (studenti) 150Kč

ch/ nehrazené očkování (prohlídka + aplikace- bez ceny očkovací látky) 100 Kč

i/ potvrzení pro zaměstnavatele o doprovodu dítěte k lékaři 10 Kč (nevztahuje se na přinesené)

k/ jiné administrativní úkony za každých započatých 10 minut 100 Kč

i/ klinické vyšetření na žádost pacienta pro různé účely 300 Kč (celkové posouzení zdravotního stavu)

j/ kopie zdravotní dokumentace a výsledků vyšetření– 1 strana 5 Kč

l/ aplikace náušnic systémem Studex  jedno ucho 75 Kč + cena náušnice (dle vlastního výběru, nelze použít vlastní

    náušnice)

 

IV VYŠETŘENÍ LABORATORNÍ

a/ CRP přístrojem QuikRead (mimo pacientů, kde hradí pojišťovna) 120 Kč

b/ Streptest 120 Kč  (mimo pacientů, kde hradí pojišťovna) 

c/ cholesterol přístrojem CardioChek 165Kč

d/ glykemie na žádost pacienta nebo rodičů přístrojem GlucoLab 30Kč

e/ hemoglobín přístrojem Mission 30Kč

i/ vyšetření moči na abusus drog „papírkovou metodou“ á 1 droga 80 Kč (nutno domluvit předem)

j/ sáček na odběr moči 7 Kč

 

V LÉČBA BIOPTRONOVOU LAMPOU

150 Kč/20 min. ekzémy, poúrazové stavy (- lampa využívá polarizovaného světla k aktivaci regeneračních procesů tkání )

 

VII ZAPŮJČENÍ ČISTIČKY VZDUCHU NA TÝDEN

malá čistička Philips 100 Kč velká čistička Bionaire 200 Kč

 

VI ZAPŮJČENÍ KOJENECKÉ VÁHY NA TÝDEN

150 Kč

VIII NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

(či jiné odborné dokumentace)

Připravení archivované dokumentace (zahrnuje krytí nákladů spojených s vyhledáním v archívu a zpětné uložení)   50 Kč

Nahlížení do dokumentace pod vedením zdrav. (odborného) pracovníka (za každých započatých 15 minut)   75 Kč

Pacient při ambulantním ošetření a vyšetření (připravení i nahlížení, je součástí poskytované zdravotní péče)   bezplatně

Oprávněné osoby bez souhlasu pacienta, osvobozené od úhrady ze zákona (připravení i nahlížení)   bezplatně

 

IX HOMEOPATICKÁ PORADNA 

– v případě zájmu ceník k nahlédnutí v ordinaci

 

X CENÍK PRO NEPOJIŠTĚNÉ PACIENTY

(mimo zemí EU)- k nahlédnutí v ordinaci

 

XI SANKČNÍ OPATŘENÍ

- Neomluvené nedodržení termínu preventivní prohlídky a očkování 500 Kč

- Omluva až v den stanoveného termínu 150 Kč

- Neoznámení změny zdravotní pojišťovny nebo změny rodného čísla, čísla zdravotního průkazu pojištěnce („EHIC“) za každý neohlášený měsíc 150 Kč

Kde nás najdete?